ELCB loại tiêu chuẩn S Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 36kA 30/100/200/500mA NV250-SV(HS) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 30kA 30/100/200/500mA NV125-SV(HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50kA 100/200/500mA NV630-SW(HS) -50%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 7.5kA 30/100/200/500mA NV63-SV(HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5kA 30/100/200/500mmA NV32-SV(HS) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 45kA 30/100/200/500A NV400-SW(HS) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 30/100/200/500mA NV250-SV(HS) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30kA 30/100/200/500mA NV125-SV(HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 30kA 30/100/200/500mA CE NV125-SV 4P HS CE -50%
14 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30kA 30/100/200/500mA CE NV125-SV 3P HS CE -50%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 7.5kA 30/100/200/500mA CE NV63-SV 3P HS CE -50%
12 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5kA 30/100/200/500mA CE NV32-SV HS CE -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 50kA 100/200/500mA CE NV630-SW 3P TD CE -50%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 45kA 100/200/500A TD CE NV400-SW 3P TD CE -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 45kA 30/100/200/500A CE NV400-SW 3P HS CE -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 15kA 30mA NV63-SV 2P(HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 45kA 100/200/500A NV400-SW(TD) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 36kA 100/200/500mA NV250-SV(TD) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 100/200/500mA NV250-SV(TD) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 30kA 100/200/500mA NV125-SV(TD) -50%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30kA 100/200/500mA NV125-SV(TD) -50%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30kA 100/200/500mA TD CE NV125-SV 4P TD CE -50%
11 mẫu

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt