Thiết bị Đóng cắt Roman

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 63A RAE263 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 10A RAT110 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 16A RAT116 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 20A RAT120 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 25A RAT125 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 32A RAT132 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 40A RAT140 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 50A RAT150 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 63A RAT163 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 10A RAT210 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 16A RAT216 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 20A RAT220 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 25A RAT225 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 32A RAT232 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 40A RAT240 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 50A RAT250 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 63A RAT263 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 10A RA110 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 16A RA116 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 20A RA120 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 25A RA125 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 32A RA132 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 40A RA140 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 50A RA150 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 63A RA163 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 10A RA210 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 16A RA216 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 20A RA220 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 25A RA225 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 32A RA232 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 40A RA240 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 50A RA250 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 63A RA263 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 20A RAE220 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 32A RAE232 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 40A RAE240 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 50A RAE250 -25%
Aptomat khối loại 2P-1E 10A HSB23110A -25%
Aptomat khối loại 2P-1E 15A HSB23115A -25%
Aptomat khối loại 2P-1E 20A HSB23120A -25%

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt