Thiết bị Đóng cắt Roman

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 63A RAE263 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 63A RA263 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 50A RA250 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 40A RA240 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 32A RA232 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 25A RA225 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 20A RA220 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 16A RA216 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 10A RA210 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 63A RA163 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 50A RA150 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 40A RA140 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 32A RA132 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 25A RA125 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 20A RA120 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 16A RA116 -25%
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 10A RA110 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 10A RAT110 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 16A RAT116 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 20A RAT120 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 25A RAT125 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 32A RAT132 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 40A RAT140 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 50A RAT150 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 63A RAT163 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 10A RAT210 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 16A RAT216 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 20A RAT220 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 25A RAT225 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 32A RAT232 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 40A RAT240 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 50A RAT250 -25%
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 63A RAT263 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 20A RAE220 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 32A RAE232 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 40A RAE240 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 50A RAE250 -25%
Aptomat khối loại 2P-1E 10A HSB23110A -25%
Aptomat khối loại 2P-1E 15A HSB23115A -25%
Aptomat khối loại 2P-1E 20A HSB23120A -25%