ELCB loại dòng cắt cao H Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10kA 30/100/200/500mA NV63-HV(HS) -50%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50kA 100/200/500mA NV125-HV(TD) -50%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 75kA 100/200/500mA NV250-HV(HS) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 75kA 30/100/200/500mA TD CE NV250-HV 4P TD CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 75kA 100/200/500mA TD CE NV250-HV 3P TD CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 75kA 30/100/200/500mA CE NV250-HV 4P HS CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 75kA 30/100/200/500mA NV250-HV HS CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 50kA 100/200/500mA CE TD NV125-HV 4P TD CE -50%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50kA 100/200/500mA TD CE NV125-HV TD CE -50%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 50kA 30/100/200/500mA CE NV125-HV 4P HS CE -50%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50kA 30/100/200/500mA CE NV125-HV(HS) CE -50%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10kA 30/100/200/500mA CE NV63-HV(HS) CE -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 50kA 100/200/500mA NV125-HV(TD) -50%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200A 75kA 100/200/500mA NV250-HV(TD) -50%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 75kA 100/200/500mA NV250-HV(TD) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 75kA 30/100/200/500mA NV250-HV(HS) -50%
6 mẫu
  • 1-38/38

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt