ELCB loại kinh tế C Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 30/100/200/500mA NV400-CW(HS) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25kA 30/100/200/500mA NV250-CV(HS) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10kA 30/100/200/500mA NV125-CV (HS) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 100/200/500mA CE NV630-CW 3P TD CE -50%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 36kA 100/200/500mA TD CE NV400-CW 3P TD CE -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 30/100/200/500mA CE NV400-CW 3P HS CE -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25kA 100/200/500mA CE NV250-CV 3P TD CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25kA 30/100/200/500mA CE NV250-CV 3P HS CE -50%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10kA 30/100/200/500mA NV125-CV 3P HS CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10kA 100/200/500mA CE NV125-CV 3P TD CE -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5kA 30/100/200/500mA NV63-CV 3P HS CE -50%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA CE NV63-CV 2P HS CE -50%
12 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 100/200/500mA NV630-CW -50%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 36kA 100/200/500mA NV400-CW(TD) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25kA 100/200/500mA NV250-CV(TD) -50%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10kA 100/200/500mA NV125-CV(TD) -50%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 100/200/500mA NV63-CV (HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5kA 30mA NV63-CV (HS)	-50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA NV63-CV 2P (HS) -50%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 2.5kA 30mA NV30-CS 3P (HS) -50%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA 100mA NV30-CS 3P (HS) -50%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 36kA 100/200/500mA NV630-CW 3P TD -50%
3 mẫu
  • 1-22/22

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt