Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Legrand

Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555124 555124 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555127 555127 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555125 555125 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555128 555128 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555126 555126 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A2P 555234 555234 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A3P 555235 555235 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A4P 555236 555236 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 125A3P 555628 555628 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 125A4P 555629 555629 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A2P 555324 555324 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A3P 555325 555325 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A3P 555328 555328 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A4P 555326 555326 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A4P 555329 555329 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A2P 555434 555434 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A3P 555428 555428 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A3P 555435 555435 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A4P 555436 555436 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A4P 555439 555439 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A3P 555525 555525 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A3P 555528 555528 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A4P 555526 555526 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A4P 555529 555529 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555104 555104 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555107 555107 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555154 555154 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555157 555157 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555184 555184 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555105 555105 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555108 555108 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555155 555155 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555158 555158 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555185 555185 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555188 555188 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555106 555106 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555109 555109 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555156 555156 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555159 555159 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555186 555186 LH