Cáp điều khiển

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 27 lõi, Cu/PVC/PVC CY-27x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 25 lõi, Cu/PVC/PVC CY-25x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 24 lõi, Cu/PVC/PVC CY-24x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 19 lõi, Cu/PVC/PVC CY-19x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 18 lõi, Cu/PVC/PVC CY-18x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 16 lõi, Cu/PVC/PVC CY-16x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 14 lõi, Cu/PVC/PVC CY-14x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 12 lõi, Cu/PVC/PVC CY-12x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 10 lõi, Cu/PVC/PVC CY-10x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 6 lõi, Cu/PVC/PVC CY-6x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 27 lõi, Cu/PVC/PVC YY 27x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 25 lõi, Cu/PVC/PVC YY 25x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 24 lõi, Cu/PVC/PVC YY 24x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 19 lõi, Cu/PVC/PVC YY 19x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 18 lõi, Cu/PVC/PVC YY 18x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 16 lõi, Cu/PVC/PVC YY 16x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 14 lõi, Cu/PVC/PVC YY 14x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 10 lõi, Cu/PVC/PVC YY 10x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 6 lõi, Cu/PVC/PVC YY 6x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 2.5mm, có lưới chống nhiễu 2.5mm² -15%
16 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 1.5mm, có lưới chống nhiễu 1.5mm² -15%
24 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 1.25mm, có lưới chống nhiễu 1.25mm² -15%
26 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 0.75mm, có lưới chống nhiễu 0.75mm² -15%
26 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 0.5mm, có lưới chống nhiễu 0.5mm² -15%
26 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 2.5mm, không lưới 2.5mm² -15%
16 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 1.5mm, không lưới 1.5mm² -15%
26 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 1.25mm, không lưới 1.25mm² -15%
26 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 0.75mm, không lưới 0.75mm² -15%
26 mẫu
Cáp điều khiển SangJin 0.5mm, không lưới 0.5mm² -15%
26 mẫu
DVV/Sc 7 lõi 0.6/1kV -22%
36,630 VND
28,572 VND

DVV/Sc 7 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 5 lõi 0.6/1kV -22%
19,063 VND
14,870 VND

DVV 5 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 4 lõi 0.6/1kV -22%
16,830 VND
13,128 VND

DVV 4 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 3 lõi 0.6/1kV -22%
14,553 VND
11,352 VND

DVV 3 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 2 lõi 0.6/1kV -22%
11,803 VND
9,207 VND

DVV 2 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 5 lõi 0.6/1kV -22%
30,360 VND
23,681 VND

DVV/Sc 5 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 37 lõi 0.6/1kV -22%
102,520 VND
79,966 VND

DVV 37 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV 27 lõi 0.6/1kV -22%
76,890 VND
59,975 VND

DVV 27 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV/Sc 4 lõi 0.6/1kV DVV/Sc-4xXX -22%
27,060 VND
21,107 VND

DVV/Sc 4 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 3 lõi 0.6/1kV -22%
23,210 VND
18,104 VND

DVV/Sc 3 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 2 lõi 0.6/1kV -22%
19,393 VND
15,127 VND

DVV/Sc 2 lõi 0.6/1kV

9 mẫu