Cáp điều khiển

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 3 lõi, Cu/PVC/PVC CY 3x0.5 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 4 lõi, Cu/PVC/PVC CY 4x0.5 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 8 lõi, Cu/PVC/PVC CY 8x 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 7 lõi, Cu/PVC/PVC CY 7x 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 5 lõi, Cu/PVC/PVC CY 5x0.5 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 2 lõi, Cu/PVC/PVC CY 2x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi, Cu/PVC/PVC YY 5x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi, Cu/PVC/PVC YY 4x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi, Cu/PVC/PVC YY 3x... 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi, Cu/PVC/PVC YY 2x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi, Cu/PVC/PVC YY 7x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi, Cu/PVC/PVC YY 8x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi ruột đồng Daphaco YY 12 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco YY 8 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco YY 7 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco YY 5 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco YY 4 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco YY 3 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi ruột đồng Daphaco YY 2 (0.5-2.5) 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-14xXX 0.6/1kV DVV/Sc-14xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-19xXX 0.6/1kV DVV/Sc-19xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-24xXX 0.6/1kV DVV/Sc-24xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-27xXX 0.6/1kV  DVV/Sc-27xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-30xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-30xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-37xXX - 0.6/1kV DVV/Sc-37xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-10xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-10xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-8xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-8xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-7xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-7xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-5xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-5xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-4xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-4xXX 20%
15,600 VND
12,480 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-4xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-4xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-3xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-3xXX 20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-2xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-2xXX 20%
Cáp điều khiển DVV-37xXX- 0.6/1kV DVV-37xXX 20%
Cáp điều khiển DVV-30xXX- 0.6/1kV DVV-30xXX 20%
1-35/55 sản phẩm