Cáp điều khiển

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điều khiển không màn chắn 27 lõi, Cu/PVC/PVC YY 27x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 25 lõi, Cu/PVC/PVC YY 25x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 24 lõi, Cu/PVC/PVC YY 24x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 19 lõi, Cu/PVC/PVC YY 19x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 18 lõi, Cu/PVC/PVC YY 18x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 16 lõi, Cu/PVC/PVC YY 16x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 14 lõi, Cu/PVC/PVC YY 14x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 10 lõi, Cu/PVC/PVC YY 10x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 6 lõi, Cu/PVC/PVC YY 6x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 6 lõi, Cu/PVC/PVC CY-6x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 27 lõi, Cu/PVC/PVC CY-27x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 25 lõi, Cu/PVC/PVC CY-25x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 24 lõi, Cu/PVC/PVC CY-24x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 19 lõi, Cu/PVC/PVC CY-19x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 18 lõi, Cu/PVC/PVC CY-18x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 16 lõi, Cu/PVC/PVC CY-16x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 14 lõi, Cu/PVC/PVC CY-14x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 12 lõi, Cu/PVC/PVC CY-12x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 10 lõi, Cu/PVC/PVC CY-10x -15%
5 mẫu
DVV/Sc 37 lõi 0.6/1kV -18%
95,700 VND
78,474 VND

DVV/Sc 37 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV/Sc 30 lõi 0.6/1kV -18%
81,730 VND
67,019 VND

DVV/Sc 30 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV/Sc 27 lõi 0.6/1kV -18%
75,460 VND
61,878 VND

DVV/Sc 27 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV/Sc 24 lõi 0.6/1kV -18%
67,210 VND
55,113 VND

DVV/Sc 24 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV/Sc 19 lõi 0.6/1kV -18%
53,350 VND
43,747 VND

DVV/Sc 19 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 16 lõi 0.6/1kV -18%
48,180 VND
39,508 VND

DVV/Sc 16 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 14 lõi 0.6/1kV -18%
46,310 VND
37,975 VND

DVV/Sc 14 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 12 lõi 0.6/1kV -18%
41,800 VND
34,276 VND

DVV/Sc 12 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 10 lõi 0.6/1kV -18%
37,730 VND
30,939 VND

DVV/Sc 10 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 8 lõi 0.6/1kV -18%
32,010 VND
26,249 VND

DVV/Sc 8 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 7 lõi 0.6/1kV -18%
27,500 VND
22,550 VND

DVV/Sc 7 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 5 lõi 0.6/1kV -18%
22,770 VND
18,672 VND

DVV/Sc 5 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV/Sc 4 lõi 0.6/1kV DVV/Sc-4xXX -18%
20,295 VND
16,642 VND

DVV/Sc 4 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 3 lõi 0.6/1kV -18%
17,402 VND
14,270 VND

DVV/Sc 3 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 2 lõi 0.6/1kV -18%
14,542 VND
11,925 VND

DVV/Sc 2 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 37 lõi 0.6/1kV -18%
76,890 VND
63,050 VND

DVV 37 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV 30 lõi 0.6/1kV -18%
63,360 VND
51,956 VND

DVV 30 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV 27 lõi 0.6/1kV -18%
57,640 VND
47,265 VND

DVV 27 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV 24 lõi 0.6/1kV -18%
52,140 VND
42,755 VND

DVV 24 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
DVV 19 lõi 0.6/1kV DVV-19xXX -18%
41,470 VND
34,006 VND

DVV 19 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 16 lõi 0.6/1kV -18%
36,850 VND
30,217 VND

DVV 16 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 14 lõi 0.6/1kV -18%
32,890 VND
26,970 VND

DVV 14 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 12 lõi 0.6/1kV -18%
28,270 VND
23,182 VND

DVV 12 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 10 lõi 0.6/1kV -18%
24,530 VND
20,115 VND

DVV 10 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 8 lõi 0.6/1kV -18%
20,460 VND
16,778 VND

DVV 8 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
DVV 7 lõi 0.6/1kV -18%
17,215 VND
14,117 VND

DVV 7 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 5 lõi 0.6/1kV -18%
14,289 VND
11,717 VND

DVV 5 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 4 lõi 0.6/1kV -18%
12,628 VND
10,355 VND

DVV 4 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 3 lõi 0.6/1kV -18%
10,912 VND
8,948 VND

DVV 3 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 2 lõi 0.6/1kV -18%
8,844 VND
7,253 VND

DVV 2 lõi 0.6/1kV

9 mẫu