Dây Cáp Điện LION

Cáp năng lượng mặt trời: DC Solar cable - H1Z272 - K1.5kV DC - EN 50168 H1Z272-K-x-1.5kV DC -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV/DSTA 3*xx+1*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV/DSTA-3*xx+1*xx-0.6/1kV -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV/DSTA 4*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV/DSTA-4*xx-0.6/1kV -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV/DSTA 3*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV/DSTA-3*xx-0.6/1kV -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV/DSTA 2*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV/DSTA-2*xx-0.6/1kV -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV/DATA - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV/DATA-xx-0.6/1kV -15%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV 4*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV-4*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV 3*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV-3*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV 2*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV-2*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV -15%
13 mẫu
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4 lõi LV - ABC 4*xx -15%
8 mẫu
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3 lõi LV - ABC 3*xx -15%
8 mẫu
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực ruột nhôm AV-xx-06/1kV AV xx -15%
12 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 27 lõi, Cu/PVC/PVC CY-27x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 25 lõi, Cu/PVC/PVC CY-25x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 24 lõi, Cu/PVC/PVC CY-24x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 19 lõi, Cu/PVC/PVC CY-19x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 18 lõi, Cu/PVC/PVC CY-18x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 16 lõi, Cu/PVC/PVC CY-16x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 14 lõi, Cu/PVC/PVC CY-14x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 12 lõi, Cu/PVC/PVC CY-12x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 10 lõi, Cu/PVC/PVC CY-10x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 6 lõi, Cu/PVC/PVC CY-6x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 27 lõi, Cu/PVC/PVC YY 27x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 25 lõi, Cu/PVC/PVC YY 25x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 24 lõi, Cu/PVC/PVC YY 24x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 19 lõi, Cu/PVC/PVC YY 19x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 18 lõi, Cu/PVC/PVC YY 18x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 16 lõi, Cu/PVC/PVC YY 16x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 14 lõi, Cu/PVC/PVC YY 14x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 10 lõi, Cu/PVC/PVC YY 10x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 6 lõi, Cu/PVC/PVC YY 6x.. -15%
5 mẫu
Cáp Đồng Trần Xoắn C x -15%
33,920 VND
28,832 VND

Cáp Đồng Trần Xoắn

8 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-3xX+1xX -15%
5 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-4xX -15%
6 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-3xX -15%
6 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-2xX -15%
6 mẫu