Dây Cáp Điện Cadivi

Cáp điện CXV-XX - 0.6/1kV (Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-1.5 -20%
5,643 VND
4,515 VND

Cáp điện CXV-XX - 0.6/1kV (Cách điện XLPE, vỏ PVC)

45 mẫu
Cáp điện 1 ruột đồng 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-.. -20%
46 mẫu
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) VCm -20%
445,500 VND
356,400 VND

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2)

18 mẫu
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 1 lõi cứng VC -20%
14,091 VND
11,273 VND

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 1 lõi cứng

11 mẫu
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 0.6/1kV TCVN 5935-1 CV .. -20%
45 mẫu
Cáp điện CXV-3xXX+1xYY- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x4+1x2.5 -20%
26 mẫu
Cáp điện CXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x1 -20%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo 2x0.75 -20%
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX -20%
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4x1 -20%
23,760 VND
19,008 VND

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4x1 4x1/4x1.5/4x2.5/4x3.5/4x4/4x6/4x8/4x10/4x11/4x14/4x16/4x22/4x25/4x30/4x35/4x38/4x50/4x60/4x70/4x80/4x95/4x100/4x120/4x125/4x150/4x185/4x200/4x240/4x250/4x300/4x325/4x400

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-3x1 -20%
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-2x1 -20%
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-1x1 -20%
Cáp điện chậm cháy CV-FRT-1.5 CV/FRT-1.5 -20%
5,236 VND
4,189 VND

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-1.5 CV/FRT-1.5

Cáp điện chống cháy CXV/FR-4x1( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-4x1 -20%
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x1( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-3x1 -20%
Cáp điện chống cháy CXV/FR-2x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FR-2x1 -20%
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x1 - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FR-1x1 -20%
Cáp điện chống cháy CV/FR-1( Cách điện FR-PVC) CV/FR-1 -20%
Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16 -20%
6,325 VND
5,060 VND

Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16

Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 -20%
Cáp điện CVV-4x16- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-4x16 -20%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16 -20%
Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 -20%
95,810 VND
76,648 VND

Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 2x16/2x25/2x35/2x50/2x70/2x95/2x120/2x150/2x185/2x240/2x300/2x400