Dây Cáp Điện Cadivi

CADIVI Thông báo: Kể tử ngày 01/07/2020 CADIVI sẽ ngưng không sản xuất các chủng loại cáp có ký hiệu như sau:
- 2.0mm, 3.5mm, 5.5mm, 8.0mm, 14mm, 22mm, 38mm, 100mm, 200mm, 250mm, 325mm
- CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/AWA, CXV/AWA
Lý do: Do đây là những sản phẩm nằm ngoài phạm vi chứng nhận hợp quy.
Cáp điện chống cháy CV/FR-1( Cách điện FR-PVC) CV/FR-1 -20%
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4x1 -20%
23,760 VND
19,008 VND

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) 4x1/4x1.5/4x2.5/4x3.5/4x4/4x6/4x8/4x10/4x11/4x14/4x16/4x22/4x25/4x30/4x35/4x38/4x50/4x60/4x70/4x80/4x95/4x100/4x120/4x125/4x150/4x185/4x200/4x240/4x250/4x300/4x325/4x400

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-1.5 CV/FRT-1.5 -20%
Cáp điện CXV/DSTA-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-4xXX -20%
Cáp điện CXV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-2xXX -20%
Cáp điện CXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-4xXX -20%
Cáp điện CXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x1 -20%
Cáp điện CXV-3xXX+1xYY- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x4+1x2.5 -20%
26 mẫu
Cáp điện CXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-2xXX -20%
Cáp điện CXV-XX - 0.6/1kV (Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-1.5 -20%
44 mẫu
Cáp điện CXV/DSTA-3xXX- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-3xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-19xXX- 0.6/1kV DVV-19xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-14xXX- 0.6/1kV DVV-14xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-12xXX- 0.6/1kV DVV-12xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-10xXX- 0.6/1kV DVV-10xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-8xXX- 0.6/1kV DVV-8xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-7xXX- 0.6/1kV DVV-7xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-5xXX - 0.6/1kV DVV-5xXX -20%