Cáp điện CXV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế CXV-4R-600V - JIS C 3605:2002 CXV-4x.. -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-3R-600V - JIS C 3605:2002 CXV-3x.. -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-2R-600V - JIS C 3605:2002 CXV-2x.. -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-1R-600V - JIS C 3605:2002 CXV -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2x1.5 -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 1.5 -15%
16 mẫu
Cáp điện lực CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 -15%
24,930 VND
21,191 VND

Cáp điện lực CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 4x1.5/4x2.5/4x4.0/4x6.0/4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

10 mẫu
Cáp điện lực CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 2x1.5 -15%
15,560 VND
13,226 VND

Cáp điện lực CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0/2x10/2x16/2x25/2x35/2x50/2x70

10 mẫu
Cáp điện lực CXV 4 lõi(3+1 nối đất), Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 3x2.5 + 1x1.5 -15%
13 mẫu
Cáp điện lực CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 1.5 -15%
5,790 VND
4,922 VND

Cáp điện lực CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 1.5/2.5/4.0/6.0/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/

16 mẫu
Cáp điện lực CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 -15%
19,930 VND
16,941 VND

Cáp điện lực CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 3x1.5/3x2.5/3x4.0/3x6.0/3x10/3x16/3x25/3x35/3x50/3x70

10 mẫu
Cáp điện CXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-2xXX -18%
18 mẫu
Cáp điện CXV/DATA-XX 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DATA-xx -18%
11 mẫu
Cáp điện CXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-4xXX -18%
18 mẫu
Cáp điện CXV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-2xXX -18%
15 mẫu
Cáp điện CXV/DSTA-3xXX- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-3xXX -18%
15 mẫu
Cáp điện CXV/DSTA-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-4xXX -18%
15 mẫu
Cáp điện CXV/DSTA-3xXX+1xYY - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-3xXX+1xYY -18%
24 mẫu
Cáp điện CXV-XX - 0.6/1kV (Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-1.5 -18%
33 mẫu
Cáp điện CXV-3xXX+1xYY- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x4+1x2.5 -18%
26 mẫu
Cáp điện CXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x1 -18%
18 mẫu
  • 1-24/24