Dây Cáp Điện Daphaco

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn công trình CV 1.5 -15%
16 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4*xx -15%
6 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco CY 8 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco CY 7 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco CY 5 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco CY 4 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco CY 3 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 2 lõi ruột đồng Daphaco CY 2 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi ruột đồng Daphaco YY 12 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco YY 8 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco YY 7 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco YY 5 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco YY 4 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco YY 3 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi ruột đồng Daphaco YY 2 (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điện lực CXV 4 lõi(3+1 nối đất), Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 3x2.5 + 1x1.5 -15%
13 mẫu
Cáp điện lực CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 -15%
28,160 VND
23,936 VND

Cáp điện lực CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 4x1.5/4x2.5/4x4.0/4x6.0/4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

10 mẫu
Cáp điện lực CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 -15%
22,480 VND
19,108 VND

Cáp điện lực CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 3x1.5/3x2.5/3x4.0/3x6.0/3x10/3x16/3x25/3x35/3x50/3x70

10 mẫu
Cáp điện lực CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 2x1.5 -15%
17,550 VND
14,918 VND

Cáp điện lực CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0/2x10/2x16/2x25/2x35/2x50/2x70

10 mẫu
Cáp điện lực CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 1.5 -15%
6,520 VND
5,542 VND

Cáp điện lực CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 1.5/2.5/4.0/6.0/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/

16 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi (3+1 nối đất), Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV  3x2.5+1x1.5 -15%
13 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 4x1.5 -15%
5 mẫu
Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 3x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 -15%
71,550 VND
60,818 VND

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 2 x 10,16,25,35,50,70

6 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 2x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.0 -15%
12 mẫu
Dây đôi mềm ruột đồng PVC tiêu chuẩn công trình VCmd 2x0.5 -15%
5 mẫu
Dây đơn mềm ruột đồng VCm tiêu chuẩn công trình VCm -15%
19 mẫu
Dây đôi mềm OVAL dẹp ruột đồng VCmo tiêu chuẩn công trình VCmo -15%
6 mẫu