Đầu ghi

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1/4P LH
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1 LH
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1 LH
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P LH
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1/M LH
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7104NI-Q1/4P/M LH
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/M LH
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M LH
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7604NI-K1 (B) LH
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7604NI-K1/4P (B) LH
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-K1 (B) LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh DS-7608NI-K2 LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh DS-7608NI-K2/8P LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh DS-7616NI-K2 LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh DS-7616NI-K2/16P LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh DS-7632NI-K2 LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh DS-7632NI-K2/16P LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh DS-7716NI-K4 LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh DS-7716NI-K4/16P LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh DS-7732NI-K4 LH
Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh DS-7732NI-K4/16P LH
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1 (B) LH
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-K1/8P (B) LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16 kênh DS-8616NI-K8 LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh DS-8632NI-K8 LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh 8 HDD DS-9632NI-I8  LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 64 kênh DS-9664NI-I8 LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh. DS-9632NI-I16 LH
Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 64 kênh DS-9664NI-I16 LH
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp DS-96256NI-I24 LH
Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp DS-96128NI-I24 LH
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp DS-96256NI-I16 LH
Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp DS-96128NI-I16 LH
  • 1-38/38