Đèn Paragon

Máng đèn tán quang âm trần 4 bóng 0.6m PRFB418L40 -30%
Đèn đường metal halide 250w POLE40065 E40 250W metal halide -30%
Đèn đường sodium 250w POLF40065 E40 250W sodium -30%
Máng đèn tán quang âm trần 2 bóng 0.6 m PRFJ PRFJ218L20 -30%
Máng đèn tán quang âm trần PRFI PRFI214 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 4 bóng x 0.6m LED PRFF PRFF418L40 -30%
Máng đèn tán quang tâm trần 3 bóng 0.6m PRFF PRFF318L30 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 2 bóng 0.6 m PRFF PRFF218L20 -30%
Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 0.6m LED PRFD218L20 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 3 bóng 0.6m PRFB318L30 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 2 bóng 0.6 m PRFB218L20 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 2 bóng 1.2m PRFB236L36 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 3 bóng 1.2m PRFB336L54 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 4 bóng 1.2m PRFB436L72 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 2 bóng 1.2 m PRFF PRFF236L36 -30%
Máng đèn tán quang tâm trần 3 bóng 1.2m PRFF PRFF336L54 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 4 bóng x 1.2m LED PRFF PRFF436L72 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 3 bóng 0.6 m PRFJ PRFJ318L30 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 4 bóng 0.6 m PRFJ PRFJ418L40 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 2 bóng 1.2 m PRFJ PRFJ236L36 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 3 bóng 1.2 m PRFJ PRFJ336L54 -30%
Máng đèn tán quang âm trần 4 bóng 1.2 m PRFJ PRFJ436L72 -30%
Máng đèn âm trần, 4 bóng x 0.6m LED	 PRFL418L40 -30%
Máng đèn âm trần, 4 bóng x 0.6m PRFL418 -30%
Máng đèn lắp âm, 3 bóng x 1,2m PRFL336L54 -30%
Máng đèn lắp âm, 2 bóng x 0.6m PRFL218 -30%
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB PSFBxxxLxx -30%
Máng đèn siêu mỏng có mặt hình xương cá 1 & 2 bóng PCFBxxxLxx -30%
Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 1 & 2 bóng PCFA PCFAxxxLxx -30%
Bộ máng đèn huỳnh quang T5 treo trần  kiểu 2 bóng x 28W PCFN228 -30%